YES – Young Europeans are in Solidarity

Vedúcim partnerom projektu je dcérska spoločnosť Via Carpatia EGTC – Jövő Útja Nonprofit Kft. Práca s mladými ľuďmi je dôležitou oblasťou, ktorej Európa venuje čoraz väčšiu pozornosť. Cieľom partnerov bolo zdieľať poznatky a spolupracovať na projekte. Očakáva sa, že spolupráca povedie k posilneniu solidarity, čo umožní zdieľanie know-how a stratégií pre vzájomné obohatenie. Ďalším cieľom projektu je integrácia znevýhodnených komunít do spoločnosti. Projekt a projektové aktivity ovplyvňujú 340 obyvateľov EÚ priamo a 40 000 obyvateľov EÚ nepriamo.

Ciele projektu:

  • podpora sociálnej práce a práce s mladými ľuďmi s cieľom znížiť nezamestnanosť, ako aj sociálnu integráciu znevýhodnených mladých ľudí do spoločnosti,
  • podporovať výmenu názorov o význame solidarity počas krízy,
  • podporovať zdieľanie „know-how“ a znalostí,
  • popis politík EÚ,
  • sumarizácia názorov a návrhov na problémy a procesy súvisiace so solidaritou s cieľom vytvárať stratégie na miestnej a národnej úrovni,
  • podpora dobrovoľníctva,
  • podpora vytvárania kapacít pre znevýhodnených mladých ľudí,
  • uľahčenie budúcej spolupráce partnerov.

Celkový rozpočet projektu: 25 000,00 EUR